Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức phát động phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020

55 lỗi mà người đi xe máy sẽ bị tước giấy phép lái xe
Quy chuẩn nhà xưởng SX – KD thủy sản đảm bảo ATTP
Hội thảo lấy ý kiến đối với Đề án đơn giản hóa chế độ

Thực hiện Quyết định số 1607/QĐ-BTP ngày 01/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 747/KSTT-VP ngày 09 tháng 9 năm 2016 về phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Cục Kiểm soát TTHC giai đoạn 2016-2020, sáng ngày 09 tháng 9 năm 2016, Cục Kiểm soát TTHC đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cục Kiểm soát TTHC.

Tham dự lễ phát động có ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng – Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Cục Kiểm soát TTHC và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cục.
Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua nhằm mục đích phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thời gian qua; làm sâu sắc hơn nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa trong đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của Cục Kiểm soát TTHC, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức trẻ.

Ông Trần Văn Thư, Chánh Văn phòng Cục Kiểm soát TTHC, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Cục trình bày nội dung Kế hoạch phát động

Với chủ đề của phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Thứ nhất, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị bằng nhiều hình thức theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội… Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của các Chi bộ, Đảng bộ. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, Chi bộ hằng năm.
Thứ hai, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
Thứ ba, tiếp tục tổ chức học tập và thực hiện nghiêm túc 05 nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức ngành Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-BT ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, điều kiện cụ thể của đơn vị để cụ thể hóa thành những quy tắc ứng xử cụ thể thường xuyên hàng ngày của mỗi tập thể và vị trí công việc của mỗi cá nhân đang đảm nhiệm.
Thứ tư, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Chú trọng xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về “học tập” và “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thứ năm, tiếp tục triển khai thực hiện theo phương châm học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Nhân rộng những gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt trong đơn vị, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả.
Thứ sáu, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với quyết tâm của Chính phủ khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2020, đó là xây dựng “Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân”, theo đó, mỗi cán bộ, công chức chủ động nghiên cứu đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải cách TTHC, kiểm soát TTHC nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Toàn cảnh buổi lễ phát động

Kế hoạch xác định phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 được tổ chức thực hiện thường xuyên và chia thành hai đợt: Đợt 1 (từ khi Kế hoạch được ban hành đến ngày 11/6/2018) thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018); kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018) và Đợt 2 (từ ngày 12/6/2018 đến kết thúc năm 2020) lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020). Văn phòng Cục là đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Cục và phối hợp với các Phòng thuộc Cục và các tổ chức Công Đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua trong toàn đơn vị; giúp Cục trưởng tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và đề nghị Bộ trưởng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua./.
Phan Vân Anh
Văn phòng Cục Kiểm soát TTHC

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1
Call Now Button