Chuyển Nhượng Vốn Góp Công Ty Tại Bình Dương

Chuyển nhượng vốn góp Công ty tại Bình Dương

Chuyển nhượng vốn góp là việc thành viên hoặc chủ sở hữu chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của mình cho thành viên hay cá nhân, tổ chức khác không phải là thành viên của công ty. Chuyển nhượng có thể có các hình thức như: bán, tặng cho, thừa kế…

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP CÔNG TY TẠI BÌNH DƯƠNG
DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP CÔNG TY TẠI BÌNH DƯƠNG

Chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 1TV:

➤ Nếu chủ sở hữu chỉ chuyển nhượng một phần vốn góp thì lúc này công ty sẽ có từ 2TV. Vì vậy Công ty TNHH một thành viên phải làm thủ tục chuyển đổi thành loại hình công ty sang TNHH 2TV → Hợp Danh → Cổ Phần.

➤ Nếu chủ sở hữu chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho người khác. Thì cần làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu của Công ty.

Chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 2TV trở lên

Nguyên tắc chuyển nhượng: Các thành viên Công ty TNHH 2TV trở lên cần phải tiến hành thủ tục như sau:

➤ Chào bán cho các thành viên khác của công ty 

➤ Nếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày mà không có ai mua thì có thể chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức không phải là thành viên.

✴ Lưu ý khi chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH:

➤ Vốn điều lệ của công ty không thay đổi, thì công ty chỉ tiến hành thay đổi/bổ sung thành viên

➤ Trường hợp việc chuyển nhượng dẫn tới chỉ còn một thành viên thì công ty phải thực hiện thay đổi loại hình sang TNHH 1TV.

➤ Trường hợp cá nhân chuyển nhượng một phần hay toàn bộ phần vốn góp thì cần đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật thuế.

 Hồ sơ khai thuế TNCN cho cơ quan thuế bao gồm:

➤ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

➤ Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.

➤ Giấy chứng nhận vốn góp

➤ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm cả GPKD mới và cũ ( pho to), kèm theo CMND photo của bên chuyển nhượng.

➤ Sau đó, Cơ quan thuế lập Thông báo số thuế phải nộp mẫu số 04/TBT-CNV-TNCN gửi cho cá nhân (kể cả trường hợp không phát sinh số thuế phải nộp).

➤ Cá nhân khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng.

COMMENTS

Call Now Button